گزیده ای از دومین کرسی نقد و تحلیل فرهنگ مهران با موضوع "مهندسی فرهنگی"